Nieuwsbrief Juni 2021

Nieuwsbrief  Juni 2021

Voor het afsluiten van dit sportjaar nog een korte update over de vereniging.

Op 22 april hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehouden; vanwege alle beperkingen, dit keer online. Er waren 19 deelnemers. Tijdens deze bespreking heeft een groepje het initiatief genomen tot het vormen van een denktank m.b.t. het voortbestaan van onze vereniging. Deze denktank is op 28 april bij elkaar gekomen. Hieruit is een aantal aanbevelingen gekomen. In de recente bestuursvergadering van 27 mei is dit uitgebreid besproken. Het volgende besluit is genomen:

De sportvereniging blijft voortbestaan, mits er per 15 maart 2022 voldaan wordt aan de volgende, noodzakelijke eisen:

  • de beschikbaarheid van voldoende leden uit de diverse geledingen om een voltallig bestuur te vormen;

een ledenaantal van minimaal 125 betalende leden;

  • een gezonde financiële vereniging

Indien niet aan deze eisen voldaan wordt, zullen stappen gezet worden om de vereniging per 1 juli te liquideren. Het bestuur zal kenbaar maken op welke manier het bestuur actief zal zijn om deze doelstellingen te halen en wat aan ondersteuning aan de leden gevraagd zal worden.

Will de Laat heeft afscheid genomen als voorzitter. Ton van der Leun (badminton donderdag) heeft zich beschikbaar gesteld om het bestuur voorlopig als interim voorzitter te versterken en Marianne van den Bogaard zal nog even doorgaan als interim secretaris.

Will geeft de voorzittershamer door aan Ton

Verslag ledenvergad. SV de Blaak 22 april 2021